Categories
Computer

#11 – Linear Regression แบบเขียนมือ

Linear regression เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างค่าที่เราต้องการทำนาย กับตัวแปรที่เรานำมาใช้ในการคำนวณ ในบทความนี้จะแนะนำการคำนวณ​และการเขียนโค้ดการทำโมเดลนี้

Linear regression เป็นความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นระหว่างค่าที่เราต้องการทำนาย กับตัวแปรที่เรานำมาใช้ในการคำนวณ เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ใช้มานานแล้ว กับเป็นเทคนิคที่เป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่เข้าใจง่าย ร่วมกับใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่การศึกษา ไปจนถึงธุรกิจต่าง ๆ

อย่างไรก็ดี ก่อนที่เราจะใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์นี้ เราจำเป็นต้องพิจารณา

 1. ตัวแปรที่ใช้จะเป็นตัวแปรแบบ Continuous ได้แก่เวลา ยอดขาย น้ำหนัก คะแนนสอบ
 2. ใช้ Scatter plot เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรที่เราต้องการหาคำตอบ และตัวแปร Feature ที่ใช้คำนวณในโมเดล
 3. ข้อมูลที่ใช้ไม่มีค่าที่เป็น Outlier อย่างเห็นได้ชัด
 4. เช็คว่าติดเรื่อง Homoscedasticity ที่ค่า Variance ของตัวแปรมีค่าไม่คงที่
 5. ค่า Residuals (errors)

ขั้นตอนการเทรนโมเดล

เมื่อพิจารณาแล้วไม่มีปัญหา เรามาพิจารณาขั้นตอนการเทรนโมเดลแบบคร่าว ๆ

 1. นำข้อมูลจาก Dataset มาหา Features หรือตัวแปรที่เราต้องการนำมาใช้ (X) และหาผลลัพธ์ (Outcome) ที่เราต้องการทำนาย
 2. ใช้โมเดล Linear Regression ตำนวณเพื่อให้โมเดลทำนายออกมา
 3. ค่าที่ได้จากการทำนายจะถูกนำมาเทียบกับค่า Ground Truth ของ Dataset (หรือค่า Y) ด้วยการคำนวณ Cost Function
 4. นำ Cost Function มาหา Partial Derivative โดยพิจารณาจากตัวแปรค่า weight ของแต่ละ Feature (W) และค่า bias (b) แล้วคำนวณร่วมกับ Learning Rate เพื่อนำมาปรับค่า weight และ bias ด้วย Gradient Descent
 5. วนไปข้อ 2.) เพื่อให้โมเดลฝึกไปเรื่อย ๆ จนกว่าค่า Cost Function จะอยู่กับค่าเท่า ๆ เดิม หรือวนครบรอบ Epoch ตามที่ต้องการ

สมการ

เมื่อทราบขั้นตอนแล้ว เรามาดูสมการที่เกี่ยวข้องกับโมเดล Linear Regression ในแต่ละขั้นตอนครั

ขั้นตอนแรกคือการคำนวณค่าโดยใช้สมการโมเดล Linear Regression ตามด้านล่างนี้ในขั้นตอนที่ 2 (ในสมการใช้ตัวแปร Features เพียงตัวแปรเดียวเพื่อยกตัวอย่าง)

โดย

 • W คือค่าพารามิเตอร์ weight ของแต่ละ Feature
 • b คือค่าพารามิเตอร์ bias
 • X คือค่าของตัวแปรที่เราต้องการนำมาใช้คำนวณในโมเดล

เมื่อทำนายค่าตามสมการด้านบนแล้ว เราต้องการนำค่าที่ได้เปรียบเทียบกับ Outcome (Y) ที่มีอยู่แล้วใน Dataset ด้วยการคำนวณสมการด้านล่างนี้ที่ใช้ Mean Square Error (MSE) เพื่อหา Cost Function ตามขั้นตอนที่ 3

โดย

 • fw,b เป็นฟังก์ชันที่ทำนายค่าตามขั้นตอนแรก
 • Xi เป็นค่าตัวแปรที่เรานำมาใช้คำนวณ (X) ในแต่ละข้อมูลใน Dataset
 • m คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดใน Dataset
 • Y คือค่า Ground Truth ที่เป็นผลลัพธ์ที่มีมาให้ใน Dataset

ถัดจากการได้ค่า Cost Function แล้ว เราจำเป็นต้องอัพเดทค่าพารามิเตอร์ในโมเดล Linear Regresion ด้วย Gradient Descent ตามขั้นตอนที่ 4 ที่สามารถเขียนรูปทั่วไปได้ตามข้างล่างนี้

โดย

 • W และ b คือพารามิเตอร์ weight และ bias
 • J(w,b) คือ Cost Function
 • ตัวคล้าย ๆ n คือ Learning rate

ในรูปทั่วไป เราจะเห็นตัว Partial Derivative ที่อยู่ทางด้านขวาของสมการ ที่นำสมการ Cost Function มาหา Derivative โดยเทียบกับตัวแปร W และตัวแปร b ที่สามารถเขียนวิธีการทำ Differentiate ได้ตามด้านล่างนี้

ส่วนแรกเป็น Partial Derivative ของ Cost Function โดยเทียบกับ W

บรรทัดที่สาม เมื่อเราทำ Differentiate ของสมการที่ยกกำลังสองแล้ว เราจำเป็นต้อง Differentiate ตัวแปรข้างในวงเล็บอีกตามกฏ Chain Rule

ส่วนต่อมาเป็น Partial Derivative ของ Cost Function โดยเทียบกับ b

จากนั้น เรานำผลที่ได้จากการทำ Partial Derivative มาแทนที่ในสมการก่อนหน้า ผลลัพธ์ที่ได้เป็นตามด้านล่างนี้

เมื่อได้สมการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว เรามาเขียนโค้ดใน Python โดยไม่ใช้คลาส LinearRegression ที่มีมาให้ใน Scikit-learn

การเขียนโค้ด

การเขียนโค้ดในที่นี่เราจะใช้ไลบรารี numpy เพื่อช่วยเรื่องการคำนวณให้เป็นแบบ Vectorization เพื่อเป็นการคำนวณทั้งอาเรย์ของ Weight (W), Features (X) เป็นต้น โดยไม่จำเป็นต้องวนลูปเข้าไปในอาเรย์ เราเขียนโค้ดการนำเข้าไลบรารีได้โดย

import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split

นำเข้าข้อมูลจาก Dataset

ในขั้นตอนแรก เราจะนำเข้าจาก Dataset อะไรก็ได้ โดยเปิดไฟล์จาก Excel (csv) เพื่อหา Features ที่ต้องการเพื่อนำไปมาใช้งานกับโมเดล Linear Regression ส่วนนี้ทำได้โดย

X, Y = [], []
with open("CSV path", "r") as f:
  line_idx = 0
  for line in f:
    if line_idx == 0:
      line_idx += 1
      continue
      
    line_idx += 1
    line_split = line.strip().split(',')
    X.append([float(x) for x in line_split[:-1]])
    Y.append(float(line_split[-1]))

X, Y = np.array(X), np.array(Y)

เมื่อโหลดข้อมูลมาอยู่ในตัวแปร X และ Y เรียบร้อยแล้ว เราจะนำค่าที่ได้มา Normalize โดยส่วนนี้จะไม่ได้กล่าวถึงในนี้ โดยตัวแปร

 • X มีขนาดอาเรย์เท่ากับ [จำนวนข้อมูลที่มีใน Dataset (N_train), จำนวน Features (n_features)]
 • Y มีขนาดอาเรย์เท่ากับ [จำนวนข้อมูลที่มีใน Dataset]

แบ่งข้อมูลใน Dataset

เมื่อทำเสร็จแล้วเราจะแบ่งข้อมูลที่มีใน Dataset โดยส่วนนี้เราแบ่งได้หลายวิธี เช่นแบ่งออกเป็น Train:Test ในอัตราส่วน 80:20, 70:30 หรือแบ่งออกเป็น Train:Validation:Test ในอัตราส่วน 70:20:10

ในตัวอย่างนี้เราจะแบ่งเป็น Train:Test ด้วยสัดส่วน 80:20 โดยใช้ฟังก์ชัน train_test_split จาก scikit-learn

การใช้งาน เราสามารถเขียนได้ตามด้านล่างนี้

X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(
  X, Y, test_size=0.2, random_state=1234
)

โดย

 • test_size = 0.2 คือการกำหนดว่าขนาดข้อมูล Test subset มีค่าเท่ากับ 20% ของข้อมูลทั้งหมด
 • random_state = 1234 เป็นการกำหนด Random Seed โดยค่า Random Seed เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของการสุ่ม เพื่อให้โปรแกรมสุ่มตัวเลขแบบเดิมเสมอ เนื่องมาจากไพทอนจะใช้การสุ่มแบบ Pseudorandom (โดยปกติจะใส่ค่า 0 หรือ 42 ซึ่งเลข 42 จริง ๆ มีที่มาจากหนังสือ The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy ของ Douglas Adams ที่เขียนตอบคำถามที่เกี่ยวกับ Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything)
 • X_train, Y_train คือตัวแปร X และ Y ของ Train subset ที่แบ่งออกมาจาก Dataset ในสัดส่วน 80% แรก
 • X_test, Y_test คือตัวแปร X และ Y ของ Test subset ที่แบ่งออกมา 20% ของ Dataset ทั้งหมด

เขียนโค้ด Linear Regression

ต่อมา เรามาเขียนโค้ดส่วน Linear Regression ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่ 2 – 5 ของการเทรนโมเดล Linear Regression

สร้างคลาส

ก่อนอื่น เรามาสร้างคลาสกันเสียก่อน โดยเขียนตามด้านล่างนี้

class LinearRegression:
  def __init__(self, n_features = 8, learning_rate = 0.01, n_epochs = 100):
    self.n_features = n_features
    self.n_epochs = n_epochs
    self.lr = learning_rate
    self.weights = None
    self.bias = None

  def cost_function(self, y_hat, y):
    pass

  def predict(self, X):
    pass
  
  def fit(self, X_t, Y_t):
    pass

โดย

 • n_features คือการกำหนดจำนวน Features ที่ต้องการใช้เพื่อทำนายในโมเดล Linear Regression
 • n_epochs คือจำนวนรอบที่ต้องการเทรนโมเดล
 • learning_rate คือการกำหนดพารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องการปรับค่า weight และ bias ของโมเดล
 • weights และ bias คือค่า weight (W) และ bias (b) ของโมเดล

Cost Function

ต่อมา เรามาเขียนโค้ดส่วนฟังก์ชัน cost_function เพื่อคำนวณ Cost Function ของโมเดล Linear Regression ที่เราใช้ Mean Square Error (MSE)

def cost_function(self, y_hat, y):
  return (np.square(y_hat - y)).mean() / 2

โดย

 • y_hat คือค่าที่โมเดลทำนายได้
 • y คือค่า Ground Truth ที่เป็นผลลัพธ์ที่มีมาให้ใน Dataset

Training

เราสามารถเขียนโค้ดในฟังก์ชัน fit ที่ใช้สำหรับเทรนตัวโมเดลได้ตามด้านล่างนี้

def fit(self, X, Y):
  cache = []
  N_train, n_features = X.shape
  self.W = np.random.rand(n_features)
  self.b = 0

  for i in range(self.n_epochs):
    X_train = X.copy()
    Y_train = Y.copy()

    # Forward Propagation
    y_hat = np.dot(X_train, self.W) + self.b

    # Calculation of Cost Function
    L = self.cost_function(y_hat, Y_train)

    cache.append(L)

    # Backpropagation y_hat/y_train -> [n_batch] X_train -> [n_batch, n_features]
    dz = y_hat - Y_train
    dw = (1 / N_train) * np.dot(X_train.T, dz)
    db = (1 / N_train) * np.sum(dz)
        
    # Update Parameters
    self.W = self.W - self.lr * dw
    self.b = self.b - self.lr * db

    print(f"[*] Epoch {i+1}/{self.n_epochs} : Loss\t{L:.4f}") #\tAccuracy\t{accuracy:.4f}%")

  return cache

โดย ส่วนแรกเป็นการกำหนดค่าพารามิเตอร์ weight (W) และ bias (b) ของตัวโมเดล

self.W = np.random.rand(n_features)
self.b = 0

ส่วนต่อมาเป็นการให้ตัวโมเดลทำนายค่าตามที่เราใช้ใส่ข้อมูล Features (X) เข้าไป โดยเก็บตัวแปร X และ Y ไว้ในตัวแปร X_train และ Y_train

X_train = X.copy()
Y_train = Y.copy()

# Forward Propagation
y_hat = np.dot(X_train, self.W) + self.b

เมื่อได้ผลจากการคำนวณในโมเดลแล้ว เรามาคำนวณ Cost Function โดย y_hat คือค่า

# Calculation of Cost Function
L = self.cost_function(y_hat, Y_train)

หลังจากคำนวณใน Cost Function แล้ว เราอัพเดทพารามิเตอร์ weight (W) และ bias (b)

# Backpropagation y_hat/y_train -> [n_batch] X_train -> [n_batch, n_features]
dz = y_hat - Y_train
dw = (1 / N_train) * np.dot(X_train.T, dz)
db = (1 / N_train) * np.sum(dz)
        
# Update Parameters
self.W = self.W - self.lr * dw
self.b = self.b - self.lr * db

เมื่ออัพเดทพารามิเตอร์แล้ว เราก็จะให้วนลูปจนกว่าจะครบรอบตามที่กำหนดจากตัวแปร n_epochs

Predict

เมื่อเราเทรนโมเดลเสร็จเรียบร้อย เราก็ต้องนำโมเดลมาใช้ทำนายค่าใช่ไหมครับ?

ใช่ครับ เราสามารถเขียนโค้ดทำนายได้ไม่ยากเลย ด้วยการเขียนโค้ดตามด้านล่างนี้

def predict(self, X):
  return np.dot(X, self.W) + self.b

โดย X คือตัวแปรอาเรย์ Features ที่มีใน Dataset ส่วน W และ b คือค่า Weight และ bias

เมื่อเขียนโค้ดเสร็จแล้ว โค้ดจะมีหน้าตามด้านล่างนี้

class LinearRegression:
  def __init__(self, n_features = 8, learning_rate = 0.01, n_epochs = 100):
    self.n_features = n_features
    self.n_epochs = n_epochs
    self.lr = learning_rate
    self.weights = None
    self.bias = None

  def cost_function(self, y_hat, y):
    return (np.square(y_hat - y)).mean() / 2

  def predict(self, X):
    return np.dot(X, self.W) + self.b
  
  def fit(self, X, Y):
    cache = []
    N_train, n_features = X.shape
    self.W = np.random.rand(n_features)
    self.b = 0

    for i in range(self.n_epochs):
      X_train = X.copy()
      Y_train = Y.copy()

      # Forward Propagation
      y_hat = np.dot(X_train, self.W) + self.b

      # Calculation of Cost Function
      L = self.cost_function(y_hat, Y_train)

      cache.append(L)

      # Backpropagation y_hat/y_train -> [n_batch] X_train -> [n_batch, n_features]
      dz = y_hat - Y_train
      dw = (1 / N_train) * np.dot(X_train.T, dz)
      db = (1 / N_train) * np.sum(dz)
        
      # Update Parameters
      self.W = self.W - self.lr * dw
      self.b = self.b - self.lr * db
        
      print(f"[*] Epoch {i+1}/{self.n_epochs} : Loss\t{L:.4f}")

    return cache

ผลลัพธ์

เมื่อเขียนโค้ดเสร็จแล้ว เราสามารถฝึกโมเดล และทดสอบโมเดลด้วยการเขียนโค้ดตามด้านล่างนี้ โดยเรากำหนดให้เทรนทั้งหมด 500 รอบ ด้วย Learning Rate เท่ากับ 0.005

learing_rate = 0.005
num_epoch = 500
model = LinearRegression(X_train.shape[-1], learning_rate, num_epoch)
cost = model.fit(X_train, Y_train)

และเขียนโค้ดสำหรับการทดสอบตามด้านล่างนี้ โดยในตัวอย่างจะใช้การประเมินผลการทำนายจากโมเดล Linear Regression ด้วย Mean Absolute Error

from sklearn.metrics import mean_absolute_error

out = model.predict(X_test)
mae = mean_absolute_error(np.asarray(out), np.asarray(Y_test))
print(mae)

ผลที่ได้จากการเทรน และการทดสอบก็แสดงตามด้านล่างนี้ โดยเราใช้ Dataset การทำนายน้ำหนักของสมอง ตามในเว็บ TowardsDataScience

จากผลการฝึกพบว่าโมเดลเทรนโอเค พบว่าค่า Learning Rate สูงไปหน่อย อันนี้เราสามารถปรับ ๆ กันได้ทีหลัง

ส่วนต่อมาเป็นผลการทดสอบ พบว่าโมเดลสามารถทำนายด้วยค่า MAE เท่ากับ 220.164 ก็ถือว่าคลาดเคลื่อนไปหน่อย ซึ่งส่วนนี้เราสามารถปรับแต่งโมเดล ปรับพารามิเตอร์ ปรับแต่งการโหลด Dataset กันได้ทีหลังเช่นกัน

เสริม ลองใช้ Linear Regression จาก scikit-learn

ผู้อ่านสามารถเขียนโค้ดได้ง่ายเพียงไม่กี่บรรทัด โดยการเขียนโค้ดตามด้านล่างนี้

from sklearn.linear_model import LinearRegression

model = LinearRegression()
model = model.fit(X_train, Y_train)
output = model.predict(X_test)
mae= mean_absolute_error(np.asarray(Y_test), np.asarray(output))
print(f"MAE {mae:.2f}")

ผลลัพธ์ที่ได้ก็มีค่า MAE เท่ากับ 59.81 ถือว่าทำได้โอเค ส่วนถ้าต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ผู้อ่านสามารถอ่านได้ในเว็บของ scikit-learn ได้ครับ

เสริม ลองใช้ Linear Regression สำหรับ Apple MLX

ผู้อ่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ลิ้งค์นี้ครับ

By Kittisak Chotikkakamthorn

อดีตนักศึกษาฝึกงานทางด้าน AI ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย National Chung Cheng ที่ไต้หวัน ที่กำลังหางานทางด้าน Data Engineer ที่มีความสนใจทางด้าน Data, Coding และ Blogging / ติดต่อได้ที่: contact [at] nickuntitled.com