Categories
Computer Diary

พูดถึง Head Pose Estimation ที่ใช้ในขณะนี้

Head Pose Estimation คือเทคนิคการจับภาพการเคลื่อนไหวของศีรษะเมื่อเทียบกับมุมกล้องที่ถ่ายอยู่ในขณะที่จับภาพ โดยนำภาพใบหน้าของบุคคลที่จับภาพได้จากเทคนิคการจับภาพใบหน้าที่ได้กล่าวถึงในบทความก่อนหน้านี้มาประมวลผลผ่านเทคนิคหนึ่งแล้วระบุเป็นองศาการเคลื่อนไหวของศีรษะใน 3 ทิศทางได้แก่ หันศีรษะซ้าย-ขวา (Yaw), ก้ม-เงยศีรษะ (Pitch) และเอนศีรษะซ้าย-ขวา (Roll)