Categories
Diary

นักเรียนเลว – สนับสนุนเพื่อทวงสิทธิเสรีภาพ และอนาคตของนร.

กลุ่มนักเรียนเลว เป็นกลุ่มที่ได้รับการก่อตั้งเพื่อเคลื่อนไหวประเด็นทางด้านสิทธิ เสรีภาพ และทวงอนาคตสำหรับนักเรียนไทย ที่มาของชื่อกลุ่มนี้มาจากคำกล่าวที่ผู้ใหญ่จะกล่าวว่า “เป็นเด็กจะต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่” แล้วทีนี้ผู้ก่อตั้ง และกลุ่มไม่ได้เชื่อฟังไปเสียทั้งหมดซึ่งก็ขัดตามคำที่ผู้ใหญ่บอก ตามที่ผู้ก่อตั้งกลุ่ม (มิน) สัมภาษณ์ไว้ในบทความนี้