Categories
Computer Diary

แบ่งพาร์ทิชันบนลินุกซ์ด้วย fdisk

โปรแกรมแบ่งพาร์ทิชัน (Partition Tool) เป็นโปรแกรมแบ่งพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดที่ต้องการเพื่อลงระบบปฏิบัติการ ลงโปรแกรม เก็บข้อมูล รูปภาพ เพลง เป็นต้น ถ้าเราใช้บนระบบปฏิบัติการแมคก็จะเป็น Disk Utility หรือวินโดว์ก็จะเป็น Disk Management, easeUS Partition Master หรือบนลินุกซ์จะใช้โปรแกรม GParted สำหรับคนที่ใช้งานบน GUI แต่สำหรับคนที่ใช้งานลินุกซ์แบบคอมมานไลน์แล้วเราจะใช้งานอย่างไรดีล่ะ