Categories

About Me

For English, please see below.

นิค กิตติศักดิ์ โชติกกำธร (Kittisak Chotikkakamthorn) ที่สนใจเรื่องทางด้าน Data ที่จบการฝึกงานที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย National Chung Cheng ที่ไต้หวันภายใต้โครงการ College of Engineering Internship

งานวิจัยที่ทำวิจัยตอนฝึกงานเป็นงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ (Artificial Intelligence) ที่เกี่ยวกับการใช้งานกล้องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในด้านการวัดการเคลื่อนไหวศีรษะและลำคอในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืนด้วยเทคนิค Head Pose Estimation

ลักษณะเนื้อหาที่เขียนลงบล็อกนี้ (nickuntitled.com) เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ Data, AI, Coding และ Diary

เนื้อหาที่แชร์ลงบนเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อหาได้รับการค้นคว้า รวมถึงได้รับการทดลองใช้งานมาก่อนที่จะโพสลงบนเว็บไซต์นี้ เนื้อหาที่เขียนจะลงลึกไปยังเนื้อหาที่สนใจ โดยลักษณะการเขียนเป็น Long Form ที่เกินกว่า 8 บรรทัด ซึ่งเนื้อหาที่เขียนจะไม่ถี่ แต่ลงลึกครับ

เนื้อหาเหล่านี้เราโพสลงเว็บไซต์นี้เป็นหลัก แทนที่จะโพสลงโซเชียลอย่างเฟสบุ๊ค หรือทวิตเตอร์ที่มีข้อจำกัดด้านการเขียนครับ สำหรับผู้อ่าน ผู้อ่านสามารถติดตามได้ผ่านทาง

การติดต่อ

ติดต่อผ่านทาง E-Mail (contact [at] nickuntitled.com) ครับ

การศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล (สิงหาคม 2018 – พฤษภาคม 2023)

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

 • จบด้วย GPA 3.94
 • ทำธีสิสทางด้าน Artificial Intelligence ที่ใช้เทคนิค Deep Learning สำหรับการทำ Semantic Segmentation เพื่อแยกส่วนพื้นที่บริเวณปากและฟัน สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้วัดการอ้าปากสำหรับติดตามผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการกลืน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มิถุนายน 2011 – พฤษภาคม 2017)

ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย National Chung Cheng ที่ Chiayi Country ไต้หวัน (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2023)

นักศึกษาฝึกงาน

ภาควิชานี้เป็นภาควิชาที่เน้นงานวิจัยทางด้าน Computer Engineering, Signal กับ Intelligent Computing, System on a Chip (SoC), Power and Energy, Communication Systems, Communication Networking และ Electromagnetic Integrated Circuits and Systems

โดยพัฒนาเทคนิคทางด้าน Deep Learning โดย

 • พัฒนาโมเดล Deep Learning ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน Computer Vision สำหรับการทำ Head Pose Estimation ด้วยภาษา Python ร่วมกับไลบรารี Deep Learning PyTorch และ NumPy, SciPy, OpenCV และ Matplotlib
 • นำเทคนิคที่พัฒนาขึ้นวัดการเคลื่อนไหวศีรษะและลำคอ (CROM – Cervical Range of Motion) โดยเปรียบเทียบกับเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานอย่าง CROM device และ Goniometer เพื่อนำไปใช้ในงานทางด้าน Telemedicine
 • พูดคุย ประชุม และติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษา

ห้องปฏิบัติการ Artificial Intelligence in Medicine (AIM Lab) ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์​ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จังหวัดนครปฐม (ตุลาคม 2020 – พฤษภาคม 2023)

ผู้ช่วยวิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นภาควิชาที่เน้นงานทางด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์กับการแกัไขปัญหาทางด้านการแพทย์ งานวิจัยที่เน้นในภาควิชานี้ได้แก่ Biosignal and Image Processing, Tissue Engineering and Drug Delivery System, Advanced Computing in Medicine, Rehabilitation Engineering and Artificial Organs, Robotics and Computer-Integrated Surgery, and Biosensors and Medical Instrumentation

โดยทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยทางด้าน

 • พัฒนาโมเดล Machine Learning และ Deep Learning ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน Computer Vision สำหรับการทำ Face Detection, Object Detection, Semantic Segmentation สำหรับการวัดการอ้าปาก และ Head Pose Estimation สำหรับการวัดการเคลื่อนไหวศีรษะและลำคอ
 • พัฒนาระบบเว็บทางฝั่ง Front-end และ Back-end ด้วยภาษา Python, SQL, JavaScript, HTML และ CSS ร่วมกับใช้ฐานข้อมูล MySQL กับใช้ไลบรารี Flask, OpenCV, SciPy, NumPy, Matplotlib, PyTorch, Tensorflow, ONNXRuntime และ Tensorflow.js และใช้เครื่องมือ Bootstrap เพื่อนำโมเดล Machine Learning ไปใช้งานบน Production สำหรับให้แพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูวัดการอ้าปาก และวัดการเคลื่อนไหวศีรษะและลำคอสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืน
 • เก็บข้อมูลสำหรับการทำ Dataset เพื่อฝึกและทดสอบโมเดล Deep Learning ทาด้าน Head Pose Estimation และ Mouth Segmentation
 • ทดสอบระบบเว็บที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้แพทย์​ และทีมกิจกรรมบำบัดนำไปใช้งานเพื่อใช้งานกับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืน
 • พูดคุย ประชุม และติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษา

บริษัท AIM GLOBAL INNOVATION จำกัด (มกราคม – มิถุนายน 2022)

โปรแกรมเมอร์ (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

บริษัท Aim Global Innovation เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาโปรแกรมให้กับลูกค้า ร่วมกับให้บริการการเรียนการสอนทางด้าน STEM (science, technology, engineering, and math) และ AI (artificial intelligence)

โดย

 • พัฒนา และออกแบบโปรแกรมด้วย HTML, CSS, JavaScript และ Python ร่วมกับการใช้เครื่องมือและไลบรารี Bootstrap, Node.js, GraphQL และฐานข้อมูล MySQL
 • จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
 • พูดคุย ประชุม ติดต่อสื่อสารและแก้ปัญหาตามความต้องการของลูกค้า

ผลงานวิจัย

 • Ritthipravat, P., Chotikkakamthorn, K., Lie, WN. et al. Deep-learning-based head pose estimation from a single RGB image and its application to medical CROM measurement. Multimed Tools Appl (2024). https://doi.org/10.1007/s11042-024-18612-2
 • Chotikkakamthorn, K., Ritthipravat, P., Kusakunniran, W., Tuakta, P. and Benjapornlert, P., A lightweight deep learning approach to mouth segmentation in color images, Applied Computing and Informatics (2022). https://doi.org/10.1108/ACI-08-2022-0225
 • Chotikkakamthorn, K., Ritthipravat, P., A Development of a Web-based Cervical Range of Motion Estimation System for Video Analysis. In: The 3rd ASEAN – UEC Workshop on Informatics and Engineering for SDGs. ECTI Association (2021). p. 24–25.

English

My name is Kittisak Chotikkakamthorn (you can call me Nick). I’m interested in Data-related knowledge. I finished my engineering internship at the Department of Electrical Engineering, College of Engineering, National Chung Cheng University, Taiwan.

My research during an internship is Artificial Intelligence in Medicine related to applying a personal web camera for neck movement measurement via head pose estimation.

This website (nickuntitled.com) will share the knowledge on Data, AI and Coding, and will also share a diary. Most of the articles are long-form.

I mostly post in this website. Readers can follow me at:

In addition, readers can contact me at an e-mail (contact [at] nickuntitled.com),

Education

Mahidol University (August 2018 – May 2023)

Master degree on engineering (Biomedical Engineering)

 • GPA 3.94
 • During studying in the Master’s degree, I delivered a thesis “A design and development of mouth segmentation for vision-based mouth opening measurement”, which was related to build a deep learning-based semantic segmentation on lip and teeth for mouth opening measurement in dysphagic patients who have head and neck cancer.

Chulalongkorn University (June 2011 – May 2017)

Bachelor degree on Medicine

Work Experience

The Department of Electrical Engineering, College of Engineering, National Chung Cheng University (June – November 2023)

An Engineering Intern

The Department of Electrical Engineering is a department in the university focused on research on Computer Engineering, Signal and Intelligent Computing, System on a Chip, Power and Energy, Communication Systems, Communication Networking, and Electromagnetic Integrated Circuits and Systems.

Delivered state-of-the-art machine learning/deep learning models by:

 • Conceptualizing, developing and Optimizing machine learning models related to image processing and computer vision for head pose estimation by Python programming language with deep learning libraries such like PyTorch, and scientific libraries: NumPy, SciPy, OpenCV, and Matplotlib.
 • Applying developed machine learning models to be the first works to apply a deep learning-based algorithm for cervical range of motion (CROM) measurement from a single RGB image to compare with a standard medical measurement such as a goniometer and a CROM device in the aspect of telemedicine to result in the acceptable CROM measurement thanks to the error less than 5 degrees which is the acceptable threshold for ROM measurement.
 • Engaging communication with supervisors (Wen-Nung Lie or 賴文能), and actively participating in discussions to reach a consensus on model optimization that will shape the project development.

Artificial Intelligence in Medicine Laboratory (AIM Lab) in the Department of Biomedical Engineering, Mahidol University (October 2020 – May 2023)

Research Assistant

The Department of Biomedical Engineering is a research-oriented department to apply engineering knowledge for solving medical problems. The focus research consists of Biosignal and Image Processing, Tissue Engineering and Drug Delivery System, Advanced Computing in Medicine, Rehabilitation Engineering and Artificial Organs, Robotics and Computer-Integrated Surgery, and Biosensors and Medical Instrumentation.

Delivered a web application system by:

 • Conceptualizing, developing and Optimizing machine learning/deep learning models related to image processing and computer vision for semantic segmentation, and head pose estimation.
 • Developing front-end and back-end web development by Python, SQL, and JavaScript programming languages, HTML, and CSS with the usage of MySQL database, various libraries: Flask, OpenCV, SciPy, NumPy, Matplotlib, PyTorch, Tensorflow, ONNXRuntime and Tensorflow.js, and Bootstrap framework.
 • Deploying websites, and machine learning models on production to allow rehabilitation doctors to measure open opening, and neck movement for dysphagic patients.
 • Collecting datasets for training and evaluating deep learning models for head pose estimation and mouth semantic segmentation.
 • Engaging communication with supervisors, and actively participating in discussions to reach a consensus on machine learning design and web application development.

AIM GLOBAL INNOVATION (June – May 2022)

Programmer (Contract 6 months)

Aim Global Innovation is a software company that creates custom software solutions for a wide range of clients across various industries, and offers STEM (science, technology, engineering, and math), and AI (artificial intelligence) educations to students of all ages.

Working as a programmer by:

 • Build and develop a web application by using computer languages (HTML, CSS, JS, SQL, and Python), applying frameworks, tools, and libraries (Node.js, Bootstrap, and GraphQL), and using the database tool (MySQL).
 • Make a documentation as an instruction for clients on the developed application.
 • Communicate, meeting, and offering problem solving methods to meet customer’s requirements.

Publications

 • Ritthipravat, P., Chotikkakamthorn, K., Lie, WN. et al. Deep-learning-based head pose estimation from a single RGB image and its application to medical CROM measurement. Multimed Tools Appl (2024). https://doi.org/10.1007/s11042-024-18612-2
 • Chotikkakamthorn, K., Ritthipravat, P., Kusakunniran, W., Tuakta, P. and Benjapornlert, P., A lightweight deep learning approach to mouth segmentation in color images, Applied Computing and Informatics (2022). https://doi.org/10.1108/ACI-08-2022-0225
 • Chotikkakamthorn, K., Ritthipravat, P., A Development of a Web-based Cervical Range of Motion Estimation System for Video Analysis. In: The 3rd ASEAN – UEC Workshop on Informatics and Engineering for SDGs. ECTI Association (2021). p. 24–25.